national-research-canter-on-camel

SCIENTIST

SN NAME DESIGNATION
1. Dr. R.K.Sawal Principal Scientist
2. Dr. Samar Kumar Ghorui Principal Scientist
3. Principal Scientist
4. Senior Scientist
5.
Dr. Yogesh Kumar
Senior Scientist
6. Senior Scientist
7. Dr. Priyanka Gautam Senior Scientist
8. Dr Khulape Sagar Ashok Scientist Sr.Scale
9. Dr. Shantanu Rakshit Scientist
10. Dr. Shyam Sundar Choudhary Scientist
11 Sh. Bumbadiya Mitulkumar Scientist
12 Dr Aruna Kuniyal Scientist
13 Dr Mranalini Prerna Scientist
14 Dr Swagatika Scientist
15 Dr Vishwa Ranjan Upadhyay Scientist